گیاهی است خاردار و بی‌مزه شبیه درمنه که هر چه شتر آنرا بخاید نرم نشود و آنرا فرو نبرد. اصطلاح ژاژ خایی کنایه از حرف بیهوده و بی معنا زدن از نام همین گیاه گرفته شده است.