ژول بر مول(به انگلیسی: joule per mole)(نماد: J/mol, J·mol-1) یک واحد فرعی SI است که برای بیان انرژی یونش، گرمای نهان تبخیر و گرمای گداخت استفاده می‌شود.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Joule per mole," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_per_mole&oldid=270320686 (accessed April 4, 2009).