کاتِب یا منشی (همچنین: دبیر) از پیشه‌های پایان‌پذیرفته است و به‌طور ویژه به نویسندگان دوران سده‌های میانهٔ اسلامی گفته می‌شود؛ چه درباری چه آزاد.[۱] کاتبان درباری گاه بیش از یک نویسنده عمل می‌کردند و نفوذشان به دانششان وابسته بود. به نویسندگان در «دیوان انشاء» یک دربار، نیز کاتب می‌گفته‌اند.

کاتِب
برگی از کتابی از سده‌های میانه
پیشه
نام‌هاکاتِب، دبیر، محرّر
نوع پیشه
نویسندگی، امور اداری
زمینه‌های فعالیت
نویسندگی، امور اداری-درباری
توصیف
مهارت‌هاادبیات، زبان، خوشنویسی
تحصیلات موردنیاز
زبان و ادبیات
زمینه کاری
دربار
کارهای وابسته
سب

منابع ویرایش