کاکادو

کاکادو پلام

کاکادو می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: