باز کردن منو اصلی

کایس می‌تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد