کر

خط، مرز، سرزمین، کشور

کر می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: