کرمه (ابهام‌زدایی)

کرمه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: