کرومودینامیک کوانتومی

کرومودینامیک کوانتومی (به انگلیسی: Quantum Chromodynamics) نظریه‌ای‌است که نیروی بین‌هسته‌ای قوی را توضیح می‌دهد. این نظریه به همراه الکترودینامیک کوانتومی و نظریهٔ برهمکنش ضعیف، مدل استاندارد ذرات را تشکیل می‌دهند.

نمودار ⟨E2⟩ برای سیستم «کوارک-آنتی کوارک» ایستا در یک جدایی ثابت، جایی‌که آبی صفر است و قرمز بالاترین مقدار است (نتیجهٔ شبیه‌سازی QCD شبکه، توسط M. Cardoso و همکاران.)

چگالی لاگرانژی ویرایش

چگالی لاگرانژی برای کرومودینامیک کوانتومی به صورت زیر داده شده است:

 

در اینجا   میدان کوارک است و   قدرت میدان گلوئون می‌باشد (مقایسه شود با قدرت میدان الکتریکی   در الکترومغناطیس کوانتومی).

جالب اینجاست که اگر معادلات اویلر-لاگرانژ را بر قسمت اول   اجرا کنیم معادله دیراک را به دست می‌آوریم. در عین حال قسمت دوم این فرمول   برهمکنش بین گلئونها و کوارکها را توجیه میکند. قسمت سوم یعنی   نیز برهمکنش بین دو گلوئون یا سه گلوئون با هم است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Peskin, Michael E, Daniel Schorder, Introduction to Quantum Field Theory . Westview Press 1995.