کشش متقابل تقاضا

کشش متقاطع تقاضا الگو:انگلیسیCross elasticity of demand مقدار تغییر در مقدار تقاضای کالای X نسبت به تغییر در قیمت کالای Y را کشش متقابل تقاضا می‌نامند. در واقع کشش متقابل تقاضا به ما نشان می دهد که 1% تغییر در قیمت کالای y چند درصد میزان تقاضای کالای x را تغییر می دهد.[۱]که به شکل زیر اندازه گرفته می‌شود:

در این فرمول تغییر در مقدار تقاضای کالای X و تغییر در قیمت کالای Y می‌باشد.برای محاسبه دقیق‌تر، کشش قوسی را به شکل زیر محاسبه می‌کنیم:

اگر مثبت بود، دوکالا جانشین همدیگر هستند، و اگر منفی بود مکمل یکدیگر هستند، و اگر نزدیک به صفر بود دو کالای مستقل و بی‌ارتباط به همدیگر هستند.کشش متقابل تقاضا در حد نسبتاً بالا غالباً در مورد یک صنعت به کار برده می‌شود زیرا معرف آن است که کالاهای مختلف خیلی به یکدیگر شبیه هستند.

منبعویرایش

  1. اقتصاد صنعتی( نظریه و کاربرد). به کوشش فرهاد خداداد کاشی.