کلریت(به انگلیسی: Chlorite) یک آنیون چند اتمی حاوی اتم‌های کلر و اکسیژن است که فرمول شیمیایی آن ClO2 می‌باشد و در آن کلر دارای عدد اکسایش ۳+ است.

مدل فضاپرکن یون کلریت

منابع