کلمبوس (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه کلمبوس کاربردهای زیر را دارا است:

مکان‌ها

افراد

فیلم‌ها

دیگر موارد