کلیسای گئورگ مقدس

کلیسای گئورگ مقدس می‌تواند در اشاره به موارد زیر باشد: