کمیسر (مجلس اسکاتلند)

پیش از شکل‌گیری پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند، کمیسر مجلس به مردی گفته می‌شد که از هر یک از شایرهای اسکاتلند به مجلس اسکاتلند در پادشاهی اسکاتلند فرستاده می‌شد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش