کمیسیون ورزشی استرالیا

کمیسیون ورزشی استرالیا آژانسی دولتی است که مسئول تخصیص بودجه و ارائه کمک‌ها و هدایت‌های راهبردی در زمینه فعالیت‌های ورزشی است.