کنفرانس مونیخ (ابهام‌زدایی)

کنفرانس مونیخ می‌تواند به هر یک از موارد زیر اشاره داشته باشد.