باز کردن منو اصلی

نام گذاریویرایش

این شهر در زمان کورش هخامنشی ساخته شد و نام آن کورش کده بود که امروزه به ریخت کورکت در آمده است.

منابعویرایش

  1. "List of Jamoats". UN Coordination, Tajikistan. Retrieved April 4, 2009.