کوهیار یک شاه قارنوندی بود که در سال ۸۳۹ برای مدت کوتاهی فرمانروایی کرد و سپس به قتل رسید. او برادر مازیار و فضل بن قارن طبری بود.

منابعویرایش

  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
  • Rekaya, M. (1997). "Ḳārinids". The Encyclopedia of Islam, New Edition, Volume IV: Iran–Kha. Leiden and New York: BRILL. pp. 644–647. ISBN 90-04-05745-5.
  • Mottahedeh, Roy (1975). "The ʿAbbāsid Caliphate in Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 57–90. ISBN 978-0-521-20093-6.