کوه آتشگاه

کوه آتشگاه ممکن است به یکی از مواردِ زیر اشاره داشته باشد: