کیتی

نام‌های زنانه (Katie)

کیتی یک نام انگلیسی برای دختران است. افراد شاخص با این نام از این قراراند: