گانسو (ابهام‌زدایی)

گانسو می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

  • گانسو یکی از استان‌های کشور جمهوری خلق چین