گذردهی می‌تواند به یکی از این موارد اشاره کند:

  • گذردهی، بیانگر توانایی دی‌الکتریک در ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی
  • گذردهی، بیانگر میزان داده‌ی پردازش‌ شده در شبکه‌های رایانه‌ای