گراف منتظم

گرافی که در آن تعداد مجاور های هر راس با یکدیگر برابر است

در نظریه گراف، گراف منتظم (به انگلیسی: Regular graph) به گرافی گفته می‌شود که تمام رئوس آن درجه یکسانی دارند، یا به عبارت دیگر تعداد یال مساوی از تمامی رئوس می‌گذرد. گراف منتظمی که درجه هر رأس باشد، گراف -منتظم خوانده می‌شود.

گراف کامل (گرافی متشکل از رأس که همه رأس‌ها با یال به هم وصلند) نمونه‌ای از گراف منتظم است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • گریمالدی، رالف پی.. ریاضیات گسسته و ترکیباتی. تهران: موسسه نشر علوم نوین، بهار ۱۳۸۱. شابک ‎۹۶۴−۶۱۳۳−۴۱-X.