گرمکان و نوداردشیرگان

گرمکان و نوداردشیرگان یکی از استان‌های اواخر دوره ساسانیان در شمال عراق امروزی بود. این استان ترکیبی از دو استان گرمکان و نوداردشیرگان بود. این استان برای نخستین بار در آثار بازمانده نسطوری در سال ۴۱۰ ذکر شده‌است. شهرهای اصلی استان کرکوک و اربیل بودند که به عنوان مقر مطران نسطوری عمل می‌کردند. این استان در سال ۶۳۷ در جریان حمله اعراب به ایران فتح شد.

نقشه شمال بین‌النهرین و اطراف آن در اواخر ساسانیان

منابع

ویرایش
  • Brunner, Christopher (1983). "Geographical and Administrative divisions: Settlements and Economy". The Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian, and Sasanian periods (2). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 747–778. ISBN 978-0-521-24693-4.
  • Morony, Michael (1989). "BĒṮ GARMĒ". Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 2. p. 187.
  • Zakeri, Mohsen (1995). Sasanid Soldiers in Early Muslim Society: The Origins of 'Ayyārān and Futuwwa. Otto Harrassowitz Verlag. pp. 1–391. ISBN 3447036524.