گروگان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گروگان به افرادی که به طور غیرقانونی توسط افراد دیگری نگهداری شوند، گفته می‌شود. همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: