گرین که در زبان محلی گرو (garu )نامیده میشود رشته کوهی با طول180 کیلومتر بین استانهای لرستان ،همدان وکرمانشاه است که بلندترین رشته کوه دیواره ای زاگرس محسوب میشود.

[۱] گرین از سمت نهاوند