گزاره

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تعریف کامل گزاره : به جمله خبری که در حال حاضر یا آینده ، دارای ارزش درست یا نادرست ( راست یا دروغ) باشد ، گزاره می گوییم. جمله های پرسشی ، امری ، عاطفی ( بیان احساسات ) گزاره محسوب نمی شوند.

گزاره کاربردهای زیر را دارد: