گل‌خورک داروین

گونه‌ای از گل‌خورک‌ماهی
گل‌خورک داروین
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
تیره: گاوماهیان
سرده: گل‌خورک‌ماهی
گونه: P. darwini
نام علمی
Periophthalmus darwini

گل‌خورک داروین (نام علمی: Periophthalmus darwini) نام یک گونه از سرده گل‌خورک‌ماهی است.

منابع