گودال رفتاری

گودال رفتاری ( به انگلیسی: Behavioral sink) اصطلاحی است که جان بی. کالهون، کارشناس رفتار جانوران ابداع کرد ه است. ابداع این اصطلاح، تلاشی بوده، بمنظور توصیف مشاهداتی که از سقوط هنجارهای رفتاری صورت گرفته است. سقوطی که میتواند ناشی از ازدحام بیش از حد جمعیت باشد. این اصطلاح بر پایه یکسری آزمایش هایی که جان بی. کالهون، بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ روی انبوه موشهای آزمایشگاهی انجام داده ، شکل گرفته است. دراین سری مطالعات تحقیقی، کالهون و دستیاران او یکسری مجتمع های بزرگ و مرفه، برای موشهای تحت مطالعه، ایجاد کردند. فضاهای بسته ای که در آنها به موش ها دسترسی نامحدودی به غذا و آب داده می شد و رشد بی حد و حصر جمعیت را امکان پذیر می کرد. کالهون، اصطلاح گودال رفتاری را در گزارشی که در تاریخ ۱ فوریه ۱۹۶۲ با عنوان: «تراکم جمعیت و آسیب شناسی اجتماعی» در مجله ساینتیفیک آمریکن منتشر کرده بود؛ برای اولین بار بکار برده است. این مقاله در مورد مطالعاتی بود که روی رفتار موشها انجام گرفته است. بعدها آزمایشهای متعدد مشابهی روی انبوه موشها، از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۷۲ انجام گرفت. مطالعات کالهون، به عنوان الگوی جانوریِ فروپاشی جامعه، مورد استفاده قرار گرفت و این مطالعات، بعدها به سنگپایه ای از جامعه شناسی شهری و به‌طور کلی روانشناسی تبدیل شده است.

آزمایش روی موش ها هشداری در مورد انسان در برابر گودال رفتاری است.

در مطالعه ۱۹۶۲ ، کالهون مشاهدات خود از رفتار موشها را به شرح زیر توصیف میکند:

بسیاری از موشهای ماده، قادر به گذراندن دوره حاملگی، به صورت کامل یا زنده ماندن در هنگام وضع حمل نوزاد خود، نبودند. تعدادی حتی پس از زایمان موفقیت آمیز ، در عملکردهای مادرانه کوتاهی کردند. در میان موشهای نر، اختلالات رفتاری از انحراف جنسی گرفته تا هم‌نوع‌خواری و فعالیت های جنون آمیز و یکسری پست رفتهای بیمارگونه مشاهده شد. رفتارهای متغیری که موشها به‌شکل منفرد برای خوردن ، نوشیدن و حرکت، تنها در هنگام خواب سایر موشها از خود بروز میدادند.

  • سازمان و روابط اجتماعی حیوانات نیز به همان اندازه اختلال نشان داد. ...

منشاء مشترک این اختلالات، در مشاهداتی که روی اولین جمعیت موشها در ۳ آزمایش، انجام گرفت، وضوح بیشتری داشت. یعنی منشاء وخامت اختلالاتی که گسترش گودال رفتاری، نامیده شده است. موشها بیشتر در یکی از واحدهای به هم پیوسته از ۴ واحد داخلی اتاق، ازدحام میکردند. در هنگام تغذیه، در هر دور آزمایش، از ۸۰ موش در هر اتاق ۴ قسمتی، ۶۰ موش، تنها در یک واحد داخلیِ مرتبط ، تجمع میکردند.اکثر موشها به‌ندرت در خلوت و بدون حضور جماعت موشها، غذا میخوردند. در نتیجه ، ازدحام شدیدی در زمان تغذیه، در یک واحد ایجاد شده و در دیگر واحدها تنها تعداد کمی موش، به‌صورت پراکنده باقی می ماندند. در آزمایش هایی که منجر به وخامت وضعیت و تشکیل گودال رفتاری شد؛ در بدترین موارد، میزان مرگ و میر نوزادان، بالغ بر۹۶٪ بود.

جان بی. کالهون، در سال ۱۹۸۴ از مؤسسه ملی سلامت روان NIMH بازنشسته شد ، اما مطالعه روی نتایج تحقیقات خود را تا زمان مرگ در ۷ سپتامبر ۱۹۹۵ ادامه داد.

منابعویرایش

Behavioral sink - Wikipediahttps://en.wikipedia.org › wiki › Behavioral_sink