گورگون (فرمانده قباد یکم)

فرمانده نظامی قباد یکم

گورگون یکی از فرماندهان نظامی ایرانی در زمان شاهنشاه قباد یکم ساسانی (حک. ۴۹۸–۵۳۱) بود. او در سال ۵۰۳ پس از فتح آمد به دست قباد، فرمانده نظامی این شهر بود. پس از مدتی نیروهای بیزانسی دوباره به این شهر هجوم آوردند و گورگون پس از سقوط شهر، کشته شد.

گورگون
درگذشته۵۰۳ میلادی
پیشهفرمانده نظامی

منابع ویرایش

  • Greatrex, Geoffrey (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD). Londres: Routledge. ISBN 0-415-14687-9.
  • Martindale, J. R. (1980). The prosopography of the later Roman Empire - Volume 2. A. D. 395 - 527. Cambridge e Nova Iorque: Cambridge University Press.