گیرایش ذره

گیرایـِشّ ذَرّه (Charm) عدد کوانتومی شاخص در کوارکها و هادرونها برای نمایش وضعیت تقارن لپتون- کوارک است.

قطعاً ذرات دارای عدد کوانتومی گیرایش ذره قابل مشاهده هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش