گیلانشاه شاهزاده ساسانی والی گیلان فرزند فیروز می‌باشد که تا سال ۶۴۲ بر گیلان حکومت نمود. گیلانشاه نتیجهٔ جاماسپ بیست و یکمین پادشاه ساسانی می باشد. پدر بزرگ وی نرسی کامگار والی ارمنستان بود که دربند و گیلان را تحت انقیاد خود در آورد و پس از آن پدر وی فیروز ابتدا بر ارمنستان حاکم گردید و بعد به سوی گیلان آمد و گیل ها را مطیع خود ساخت و حاکم گیلان گردید.[۱] پس از گیلانشاه فرزندش گیل گاوباره به حکومت گیلان رسید و علاوه بر گیل ها دیلمیان را نیز مطیع خود ساخت.[۲]

منابع ویرایش

  1. مارکوارت، یوزف (۱۳۷۳). ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی. انتشارات اطلاعات. ص. ۲۴۰.
  2. اعظمی سنگسری، چراغعلی (۱۳۵۴). گاوباریان پادوسبانی. انتشارات افست. ص. ۱۱.