یتیم (ابهام‌زدایی)

یتیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: