۳۸۵ قمری، سیصد و هشتاد و پنجمین سال در تقویم هجری قمری است.

وقایع ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش