AWK (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

AWK (ابهام‌زدایی) در معانی زیر کاربرد دارد: