echo

(تغییرمسیر از Echo (یونیکس))

echo یکی از دستورهای خط فرمان یونیکس است. این دستور تمام آرگومانهایی را که به عنوان ورودی می‌گیرد را در خروجی استاندارد چاپ می‌کند.

مثال‌ها

$ echo This is a test.
This is a test.
$ echo "This is a test.">. /test.txt
$ cat. /test.txt
This is a test.

بعضی از نسخه‌های echo، گزینه‌های -n و -e را می‌پذیرند. گزینه -n باعث می‌شود تا کاراکتر خط جدید (به انگلیسی: newline) در پایان چاپ نشود. استفاده از گزینه -e باعث می‌شود بتوانیم از کاراکترهای ویژه استفاده کنیم.

کاراکترهای ویژه عبارتند از:

  • \n: یک کاراکتر خط جدید
  • \t: یک کاراکتر tab افقی
  • \\: یک کاراکتر \
  • \a: پخش صدای بوغ از ترمینال
  • \b: یک کاراکتر backspace
  • \e: یک کاراکتر escape
  • \v: یک کاراکتر tab عمودی
echo -e "this is first line. \nthis is second line."

منابع