uname یکی از دستورهای خطّ فرمان یونیکس است و برخی اطّلاعات سیستم را چاپ می‌کند.

گزینه هاویرایش

نام گزینه عملکرد
-a نام اطلاعات را چاپ می‌کند.
-s نام هسته سیستم عامل را چاپ می‌کند.
-n نام میزبان در شبکه را چاپ می‌کند.
-r شماره انتشار هسته سیستم عامل را چاپ می‌کند.
-v نسخه هسته را چاپ می‌کند.
-p نوع پردازنده را چاپ می‌کند.
-o

نام سیستم عامل را چاپ می‌کند.

مثال:

$ uname -a
Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Wed Jan 12 04:01:41 UTC 2011 i686 GNU/Linux

و یا در یک سیستم فری‌بی‌اس‌دی:

uname -a
FreeBSD 9.1-STABLE FreeBSD 9.1-STABLE #0 r252901: Sun Jul  7 05:34:28 IRDT 2013     root@daemonology:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64

منابعویرایش

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?uname