ماهواره آذراسپیس-۱ در تاریخ هفتم فوریه ۲۰۱۳ توسط آریان ۵ از گویو در گیانا فرانسه به فضا پرتاب و در مدار ۴۶درجه شرقی قرار گرفت.این ماهواره ساخت شرکت علوم اوربیتال است. و اروپا و قسمت قابل توجهی از آسیا و آفریقا را پوشش می دهد.کانالهای جمهوری آذربایجان مانر خزر تیوی ،ایجتماعی تیوی ،آذ و ... از این ماهواره پخش می شوند.

منابعویرایش