کتواسید

(تغییرمسیر از آلفاکتواسید)

کتواسیدها (Keto_acid) ترکیبات آلی هستند که یک گروه کتون و یک گروه کربوکسیلیک اسید دارند. آلفا کتواسیدها بخصوص در متابولیسم چرخه اسید سیتریک (چرخه کربس) و گلیکولیز نقش دارند.

انواعویرایش

سه نوع کتواسید داریم :

1) آلفا کتواسیدها : مانند اسید پیرویک و اکسالواستیک اسید

2) بتاکتواسیدها : مانند استواستیک اسید

3)گاماکتواسیدها : مانند لوولینیک اسید

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Keto_acids