کتواسید

(تغییرمسیر از آلفاکتواسید)

کتواسیدها (Keto_acid) ترکیبات آلی هستند که یک گروه کتون و یک گروه کربوکسیلیک اسید دارند. آلفا کتواسیدها بخصوص در متابولیسم چرخه اسید سیتریک و گلیکولیز نقش دارند.

انواعویرایش

سه نوع کتو اسید داریم آلفا کتواسیدها مانند اسید پیرویک و اکسالواستیک اسید ؛ بتاکتواسیدها مانند استواستیک اسید و گاماکتواسیدها مانند لوولینیک اسید

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Keto_acids