آمار ذرات توصیف خاصی از چندین ذره در مکانیک آماری است. مفهوم اساسی آن یک هنگرد آماری است که بر روی ویژگیهای یک سیستم بزرگ به عنوان یک کل و به بهای نادیده گرفتن ویژگیهای ذرات منفرد، تأکید می‌کند.

منابع ویرایش