پسین‌چهر*[۱] یا آنافاز در جانداران یوکاریوتی چهارمین مرحلهٔ رشتمان یا کاستمان است.

یاخته در مرحلهٔ پسین‌چهر.

آنافاز در میتوز

ویرایش

در این مرحله از تقسیم، دو کروماتید خواهری هر کروموزم مضاعف شده از محل سانترومر از یکدیگر جدا می‌شوند. در واقع با تجزیه پروتیینی در ناحیه سانترومر ار هم جدا می شوند.این پروتین در محل سانترومر سبب اتصال شان به یکدیگر میشود که در مرحله انافاز با تجزیه اش کروموزوم های مضاعف شده از هم جدا می شوند. کروماتیدها که هم‌اکنون کروموزوم (کروموزوم تک کروماتیدی) نام دارند، بر اثر کوتاه شدن رشته‌های دوک تقسیم به سوی قطب‌ها کشیده می‌شوند.

آنافاز درمیوز

ویرایش

در کاستمان دو آنافاز وجود دارد: آنافاز نخستین و آنافاز دوم. در آنافاز نخستین، که سومین مرحلهٔ کاستمان نخستین است، کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند، اما دو کروماتید خواهری هر کروموزوم همچنان در محل سانترومر به یکدیگر پیوسته‌اند؛ بنابراین هر کروموزوم همچنان دو کروماتیدی (مضاعف شده) است.

آنافاز دوم پس از پس‌چهر دوم رخ می‌دهد. در این مرحله دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتیدهای خواهری) از هم جدا می‌شوند و به سوی دو قطب یاخته می‌روند (همانند آنافاز رشتمان).

پانویس

ویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، ۱۳۷۶ تا ۸۵...

منابع و پی‌نوشت‌ها

ویرایش
  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.