پسین‌چهر*[۱] یا آنافاز در جانداران یوکاریوتی چهارمین مرحلهٔ رشتمان یا کاستمان است.

یاخته در مرحلهٔ پسین‌چهر.

آنافاز در میتوزویرایش

در این مرحله از تقسیم، دو کروماتید خواهری هر کروموزم مضاعف شده از محل سانترومر از یکدیگر جدا می‌شوند. کروماتیدها که هم‌اکنون کروموزوم (کروموزوم تک کروماتیدی) نام دارند، بر اثر کوتاه شدن رشته‌های دوک تقسیم به سوی قطب‌ها کشیده می‌شوند.

آنافاز درمیوزویرایش

در کاستمان دو آنافاز وجود دارد: آنافاز نخستین و آنافاز دوم. در آنافاز نخستین، که سومین مرحلهٔ کاستمان نخستین است، کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند، اما دو کروماتید خواهری هر کروموزوم همچنان در محل سانترومر به یکدیگر پیوسته‌اند؛ بنابراین هر کروموزوم همچنان دو کروماتیدی (مضاعف شده) است.

آنافاز دوم پس از پس‌چهر دوم رخ می‌دهد. در این مرحله دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتیدهای خواهری) از هم جدا می‌شوند و به سوی دو قطب یاخته می‌روند (همانند آنافاز رشتمان).

پانویسویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، ۱۳۷۶ تا ۸۵...

منابع و پی‌نوشت‌هاویرایش

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.