آنتیل کوچک

مجموعه‌ای از جزیره‌ها در جنوب‌شرق دریای کارائیب

آنتیل کوچک نام مجموعه‌ای دراز از جزیره‌های آتشفشانی کمانی شکل در نیم‌کره غربی است. بیشتر این جزیره‌ها‍‍‍‍، مرز میان دریای کارائیب و اقیانوس اطلس را می‌سازند. بخشی از این جزیره‌ها هم در شمال آمریکای جنوبی جای‌دارند. جزایر آنتیل بزرگ و کوچک با هم اندلیس را می‌سازند که کارائیب را احاطه کرده‌است.

جایگاه جزایر آنتیل کوچک در دریای کارائیب

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Lesser Antilles," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesser_Antilles&oldid=490698458 (accessed May 10, 2012).