شیخ ابوالقاسم طرابلسی عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن البراج یا قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن براج فقیه شیعه و قاضی عرب سدهٔ پنجم و شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی است. وی زاده مصر بوده اهل مصر و شام بوده، در بغداد تحصیل کرده به خواست شیخ طوسی در بلاد شام که وطنش بود رفت و از سوی جلال الملک در طرابلس شام قاضی بود و بیست سال قضاوت کرد. المهذب و جواهر دو کتاب فقهی مشهور اوست. وی شب جمعه ۹ شعبان ۴۸۱ قمری در هشتاد سالگی در طرابلس درگذشت.

منابع ویرایش

  • ابن براج اندیشه شیعه
  • دکتر سید محمد کیکاوسی - هیات علمی و پژوهشگر باشگاه پژوهشگران و نخبه کشور