ابوالحسن علی

دومین پادشاه دودمان آل مأمون خوارزم

ابوالحسن علی دومین فرمانروای آل مأمون خوارزم بود که از ۹۹۷ تا زمان مرگش در ۱۰۰۹ بر این منطقه حکومت کرد. او جانشین پدرش ابوعلی مأمون بن محمد شد و پس وی برادرش ابوالعباس مأمون به حکومت رسید. اطلاعات زیادی دربارهٔ وی در دست نیست.

ابوالحسن علی
ابوالحسن علی
سلطنت997 - 1009?
پیشینابوعلی مأمون بن محمد
جانشینابوالعباس مأمون
درگذشته1009?
دودمانآل مأمون
پدرابوعلی مأمون بن محمد

منابعویرایش