ابوالفتح کنیه‌ای در زبان عربی است و کنیه افراد سرشناس زیر است:

ابوالفتح می‌تواند نامی مردانه در زبان فارسی باشد؛ و ابوالفتح نام افراد زیر است: