باز کردن منو اصلی

ابوبکر، کنیه‌ای و محمد، نامی و اصفهانی، نسبی است؛ این چینش تبارنامه‌ای برای این افراد کاربرد دارد: