باز کردن منو اصلی

ابوبکر کنیه‌ای است و محمد بن حسن نسبی است که این شیوهٔ نام‌نگاری، برای افراد زیر کاربرد دارد: