ابوعبدالله محمد بن عبدالله

ابوعبدالله کنیه‌ای است و محمد بن عبدالله نسبی است در زبان عربی؛ و این شیوه نسب‌نامه‌نویسی برای افراد زیر کاربرد دارد: