ابو عُبَیدُ الله کنیه‌ای مذکر در زبان عربی است و کنیهٔ افراد زیر است: