اجتماع‌سازی

اجتماع‌سازی یا جامعه‌سازی فعالیت‌هایی است که در راستای ایجاد یا توسعه و تقویت اجتماع در میان گروهی از افراد در یک منطقه (مانند یک محله) یا بین یک گروه هم علاقه صورت می‌گیرد. اجتماع سازی بخشی از توسعه اجتماع است.

طیف گسترده‌ای از شیوه‌ها می‌تواند برای اجتماع سازی مورد استفاده قرار گیرد از جمله: برنامه‌های خوراک مختصر گروهی، باشگاه کتاب، جشنواره‌ها و ساخت و ساز در محل با مشارکت افراد محلی.

کنشگران اجتماعی در کشورهای صنعتی وجود پدیده از دست دادن اجتماع را باعث فروپاشی اجتماعی و ظهور بسیاری از رفتارهای مضر می‌دانند. آنها تلاش در اجتماع سازی می‌کنند با هدف افزایش عدالت اجتماعی، رفاه فردی و کاهش تأثیرات منفی تنها ماندن افراد.

بازسازی اجتماعویرایش

ررابرت پوتنام در کتاب خود «بولینگ به تنهایی»[۱] بیان می‌کند که رفاه جامعه وابسته به کیفیت روابط میان شهروندان آن جامعه است. او از این مسئله با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Putnam, Robert D. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (Simon & Schuster, New York).