اخترشناسی نظری

اخترشناسی نظری شامل علم مطالعه اجرام فلکی و پدیده های آن بوسیله مدل های علوم فیزیک و شیمی میباشد .

موضوعات مورد مطالعه در اخترشناسی نظری شامل موارد زیر میباشدویرایش

1. دینامیک ستاره ای و تکامل ستارگان

2.تشکیل کهکشان ها

3. ساختارهای بزرگ ماده در کیهان

4.منشا پرتوهای کیهانی

5.نسبیت عام و کیهانشناسی فیزیک ( شامل نظریه "ریسمان -کیهانشناسی" و "ذرات بنیادی-اخترفیزیک" )[۱]

منابعویرایش